Asistensia Relatoriu no Dezeinu Projetu DED Pakote II-2019

LELO CONSULTANT – Ekipa tékniku Jv husi Kompania Cipta Disain Indonesia (CDI) no Multi Karadiguna Jasa (MKJ) ohin loron (14/09/2020) hasoru malu ho ekipa tékniku husi DNEPCC nian iha edificio DNEPCC Raikotu Dili, hodi halao asistensia no konsultasaun konaba oinsa prosesu preparasaun relatoriu no dezeinu sira iha projetu Detailed Engineering Design (DED) ba ponte lima maka hanesan ponte Suco Liurai – Aileu, […]

Continue Reading